Projecten

Zinia biedt
de helpende hand
bij projecten en programma's

Zinia kan in projecten verschillende rollen aannemen. Van projectleider tot programmamanager, van ondersteuner tot inhoudelijk expert, van reisleider tot subsidieverwerver, van gespreksleider tot notulist.
Toekomstperspectief op verpleging

Toekomstperspectief op verpleging

'Verpleegkundigen weten prima hoe zij hun werk het best kunnen organiseren.'

Zinia start in 2012 voor een Twentse zorgorganisatie met het inventariseren van de kansen die er zijn om het vakmanschap van verpleegkundigen in de organisatie optimaal te benutten. 

| lees meer
Rond de tafel over levenloopbestendig wonen in Overijssel

Rond de tafel over levenloopbestendig wonen in Overijssel

'Met nieuwbouw alleen kunnen we vergrijzing niet het hoofd bieden. Oplossingen moet je vooral ook in de bestaande voorraad zoeken.'

Hoe staat het eigenlijk met de toegankelijkheid in Overijssel? Kun je overal komen als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit? Veel gebouwen pretenderen toegankelijk te zijn, maar de praktijk wijst iets anders uit. En vooral, hoe staat het met de woningvoorraad? Zijn er voldoende geschikte woningen beschikbaar voor de vergrijzende bevolking?

| lees meer
Woonservicegebieden in Losser

Woonservicegebieden in Losser

'De bouw van het Kulturhus in Overdinkel biedt een mooie kans om een woonservicegebied te ontwikkelen. '

Zinia start in 2008 in de gemeente Losser met het in kaart brengen van de kansen die er zijn om welzijn, wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen. Ook hier denken organisaties samen na over de toekomst, waarin vergrijzing en de afbouw van verzorgingshuisplaatsen te verwachten zijn. Tot welke concrete activiteiten dat leidt is de vraag die de komende tijd beantwoord moet worden.

| lees meer
Integraal toegankelijkheidsbeleid in Hengelo

Integraal toegankelijkheidsbeleid in Hengelo

'Integraal toegankelijk bouwen en wonen ... niet duurder, wel gemakkelijker.'

Sinds september 2009 werkt Zinia aan de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid van de gemeente Hengelo.  In samenspraak met woningcorporatie Welbions en zorgorganisaties beschrijft zij de eisen aan woningen, waar meer of minder zorg kan worden geleverd. Bedoeling is dat  er een gezamenlijk begrippenkader ontstaat.

| lees meer
Consequenties wijzigingen AWBZ in Hengelo

Consequenties wijzigingen AWBZ in Hengelo

'Kwetsbare mensen laat je vanzelfsprekend niet in de kou staan.'

In 2009 en 2010 werkt Zinia aan een inventarisatie van de gevolgen van de wijzigingen in de AWBZ. Vooral het verhaal van cliënten achter de cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is opgetekend. 

| lees meer
De Buurtkijker

De Buurtkijker

'In één oogopslag zien waar een woonservicegebied zich bevindt en welke voorzieningen er te vinden zijn?'

De Buurtkijker maakt het mogelijk. Zinia gebruikt de Buurtkijker om informatie op een overzichtelijke manier te presenteren en te ordenen. De Buurtkijker is een web-applicatie die gemakkelijk en snel doorzoekbaar is. Een handig hulpmiddel in het ontwikkelproces.

| lees meer
Woonservicegebied Berflo Es in Hengelo

Woonservicegebied Berflo Es in Hengelo

"Een compleet en ambitieus concept", aldus de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)  verklaarde 14 januari jl. dit project tot landelijke proeftuin en kwalificeerde het tot één van de koplopers in Nederland. De komende jaren zal blijken of de samenwerkende partijen de verwachtingen waar kunnen maken. Gedurende de periode 2006 - 2010 gaf Zinia leiding aan dit project.

| lees meer
Woonservicegebieden in Haaksbergen

Woonservicegebieden in Haaksbergen

'Woonservicegebieden ontwikkelen in bestaande wijken en dorpskernen is een grote uitdaging voor Haaksbergen.'

In 2007 start Zinia in Haaksbergen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van woonservicegebieden. Wat willen alle partijen, wat zijn hun wensen en ambities, welke kansen zien zij? Met een intentieverklaring spreken gemeente, woningcorporatie Domijn en de zorg- en welzijnspartners af een succes te willen maken van woonservicegebieden. Zinia onderzocht wie hieraan welke bijdrage wil leveren. Eind 2010 is dit project afgerond.

| lees meer
Visie op vrijwilligerswerk

Visie op vrijwilligerswerk

'Vrijwilligers in de zorg zijn van onschatbare waarde.'

Vrijwilligers in de zorg: één van de passies van Zinia. Want ze zijn al sinds jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een mooie opdracht voor ons, waar we het eerste halfjaar van 2012 mee aan de slag gaan. 

| lees meer
Wmo expertmeeting

Wmo expertmeeting

'Elke gemeente moet ervoor zorgen dat burgers mee kunnen doen aan de samenleving.'

Sinds 2007 is hij van kracht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg Wmo. Een wet die continu aan verandering onderhevig is. En die veranderingen roepen vragen op. In opdracht van een Twentse gemeente zetten wij professionals om tafel die de Wmo elk op een eigen manier belichten. 

| lees meer
Beleidsdagen gehandicaptenzorg

Beleidsdagen gehandicaptenzorg

'Professionals moeten ook zelf het belang van een goed netwerk gaan zien.'

Bij Zinia weten we alles van beleid maken. Maar we denken ook graag mee over hoe je beleid ook laat doordringen op de werkvloer. Het bedenken van een programma voor drie beleidsdagen is dan ook een opdracht die we wel zien zitten. Door ceativiteit, openheid en goede afstemming zorgen we voor een programma op maat. 

| lees meer